Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”

Gmina Walce ogłasza przetarg

 • Adres: 47-344 Walce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 466 75 50 , fax. 774 660 784
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walce
  ul. Mickiewicza 18
  47-344 Walce, woj. opolskie
  tel. 77 466 75 50, fax. 774 660 784
  REGON: 53141311300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.walce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzenie inwestycyjne objęte opracowaniem obejmuje izolację termiczną ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (styropian + siatka na kleju + tynk cienkowarstwowy) oraz wymianę stolarki okiennej w budynku. Projektuje się także izolację termiczną stropu nad piwnicą od strony pomieszczeń piwnicznych oraz izolację dachu wełną mineralną. Ponadto inwestycja obejmuje wymianę instalacji c.o. zgodnie z projektem branżowym. Inwestycja również obejmuje system zarządzania energią, gdzie w skład wchodzi: bezprzewodowa centrala sterująca, zintegrowany czujnik ruchu, światła i temperatury (wymagana 1 sztuka na pomieszczenie ), sterownik oświetlenia z możliwością regulacji natężenia oświetlenia (wymagana 1 sztuka na 1 obwód oświetleniowy, układ pełni funkcję automatycznego włącznika), czujnik czadu, dymu i zalania oraz zielona ściana. 1.1. Szczegółowy zakres robót, określa dokumentacja techniczna wraz z STWiORB a także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8.1., 8.2., 8.3. i 8.4. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 1.2. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ . 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego oraz składa oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Kompletna oferta powinna zawierać: a)formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, b)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 pkt 1-4 SIWZ, c)stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie o podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, d)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e)oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 u.p.z.p.). - wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach