Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenów budowy zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 11 i ul. Bitwy pod Płowcami 58 w Sopocie

AQUA-Sopot Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-740 Sopot, ul. Polna 66-68
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 555 49 20 , fax. 58 555 49 21
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o.
  ul. Polna 66-68 66-68
  81-740 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 555 49 20, fax. 58 555 49 21
  REGON: 22046157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-sopot.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenów budowy zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 11 i ul. Bitwy pod Płowcami 58 w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie dwóch budów, wraz ze zgromadzonym na nich mieniem, zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 11 i ul. Bitwy pod Płowcami 58 w Sopocie. 2 Pod pojęciem ochrony fizycznej Zamawiający rozumie stałą obecność pracownika ochrony w określonym miejscu i czasie, legitymowanie osób wchodzących na teren budowy, niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony, prowadzenie obserwacji terenu chronionego, a w razie konieczności podejmowanie natychmiastowego działania w przypadku zauważenia sytuacji niebezpiecznych. 3 Zamawiający zapewni pracownikom ochrony dostęp do pomieszczenia sanitarnego oraz socjalnego (kontener - stróżówka - w miejscu wykonywania zamówienia). 4 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 5 Miejsce oraz czas wykonywania usługi: a) teren budowy przy ul. Bitwy pod Płowcami 58 w Sopocie, ochrona w godz. 17:00 - 07:00 (poniedziałek - piątek) oraz w soboty, niedziele i święta - całodobowo, okres świadczenia usługi: 9 m-cy, b) teren budowy przy ul. Młyńskiej 11 w Sopocie, ochrona w godz. 15:30 - 07:30 (poniedziałek - piątek) oraz w soboty, niedziele i święta - całodobowo, okres świadczenia usługi: 9 m-cy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aqua-sopot.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach