Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI, KONFIGURACJI I WDROŻENIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. FLORIANA CEYNOWY W WEJHEROWIE

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceynowahosp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI, KONFIGURACJI I WDROŻENIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. FLORIANA CEYNOWY W WEJHEROWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI, KONFIGURACJI I WDROŻENIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. FLORIANA CEYNOWY W WEJHEROWIE. Nr wg słownika CPV 48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne) Szczegółowy zakres objęty przedmiotem nn postępowania określa załącznik nr 2 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz Asortymentowo-Cenowy) oraz załącznik nr 8 do SIWZ (Projekt Umowy). Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego działalność administracyjną i zarządczą Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie i zintegrowanego z systemami informatycznymi obszaru medycznego Zamawiającego. Zakres oferowanego Systemu Informatycznego wspomagającego działalność administracyjną i zarządczą Szpitala powinien obejmować następujące obszary działalności: - Obieg dokumentów - Zaopatrzenie jako obsługa umów i zamówień realizowanych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w tym: zapotrzebowania, zlecenia i faktury - Sprzedaż - Gospodarka magazynowa i gospodarka zapasami - Środki Trwałe - Obsługa zleceń wewnętrznych - Finanse - Obsługa spraw Pracowniczych Kadry i Płace - Księgowość i podatki - Rachunek kosztów - Budżetowanie i controlling - Analizy ekonomiczne i generowanie informacji zarządczej. Oferowane kompleksowe rozwiązanie informatyczne powinno realizować funkcjonalności zgodnie z wymaganiami zapisanymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie moduły/funkcjonalności, rozwiązania informatyczne, wspierające poszczególne obszary działalności i będące elementem zamawianego Systemu Informatycznego, muszą zapewnić jednokrotne wprowadzanie informacji i umożliwiać natychmiastowe udostępnianie tej informacji, innym obszarom działania i funkcjonalnościom. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę, instalację i wdrożenie systemu bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania oferowanego Systemu Informatycznego, 2. Udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Informatycznego (licencja bezterminowa), 3. Udzielenie licencji na korzystanie z systemu bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu Informatycznego (licencja bezterminowa), 4. Świadczenie usług nadzoru autorskiego, bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na wdrożony system i innego oprogramowanie niezbędnego do prawidłowego działania systemu, 5. Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej, mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego i efektywnego skonfigurowania systemu, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu, opracowanie dokumentu Analiza Przedwdrożeniowa zawierającego w szczególności: - opis metodologii i organizacji realizacji przedmiotu umowy, - opis szczegółowych wymagań i sposobu ich realizacji, - opis procesów i sposobu ich obsługi przez System Informatyczny, - zdefiniowanie wymagań do konfiguracji systemu, - opis potrzeb raportowania w szczególności wykaz szczegółowy wymaganych raportów z określeniem ich zawartości i formy, - wymagania szczegółowe w zakresie migracji, - wymagania szczegółowe w zakresie integracji, - opis metodologii przeprowadzenia szkoleń, zakresu materiałów szkoleniowych i opracowanie planu szkoleń. 6. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. 7. Opracowanie, dostawę oraz instalację elementów Systemu Informatycznego zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ. 8. Zaimplementowanie w oferowanym systemie formularzy, zestawień i wydruków wg wymagań zawartych w SIWZ oraz zawartych w Analizie Przedwdrożeniowej. 9. Integrację oferowanego rozwiązania informatycznego z systemami informatycznymi, w tym: - CLININET firmy CGM Polska Sp. z o.o. - STER firmy CGM Polska Sp. z o.o. - CENTRUM firmy MARCEL Sp. z o.o. - Płatnik - ZUS - System bankowy NORDEA 10. Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez Zamawiającego systemów informatycznych do oferowanego Systemu Informatycznego. Migracja obejmuje dane w aktualnie przetwarzanych w systemach Zamawiającego w tym: - FK firmy SIMPLE S.A. - Kadry firmy Unisoft Sp. z o.o. - Płace firmy Unisoft Sp. z o.o. 11. Opracowanie dokumentacji wdrożonego Systemu Informatycznego zawierającej opis przyjętych zasad funkcjonowania rozwiązania w Szpitalu, instrukcje stanowiskowe, dokumentację konfiguracji, 12. Przeszkolenie Administratorów z zakresu: - administracji i zarządzania zaproponowanym systemem bazodanowym, - zarządzania zaoferowanym Systemem Informatycznym w zakresie konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, - zarządzania uprawnieniami, - tworzenia dodatkowych funkcji, modyfikacji, zestawień i raportów w oferowanym systemie, - zarządzanie kopiami bezpieczeństwa, - przeprowadzania aktualizacji systemu. 13. Przeszkolenie użytkowników oferowanego Systemu Informatycznego. 14. Świadczenie bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancji oraz nadzoru autorskiego dla Systemu Informatycznego zaoferowanego w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca uwzględni przy realizacji zamówienia wykorzystanie elementy istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie wdrożenia wykonał wszystkie prace opisane w niniejszym załączniku, jak również inne niezbędne prace wynikające z przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej i Harmonogramu realizacji umowy. Oferowany System Informatyczny musi cechować się interoperacyjnością i umożliwiać wymianę danych z innymi systemami, rozwiązaniami informatycznymi Zamawiającego i innych podmiotów gospodarczych z którymi Zamawiający prowadzi lub będzie prowadził wymianę danych. Minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany System Informatyczny do zarządzania działalnością administracyjną Szpitala szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceynowahosp.com.pl , www.ceynowahosp.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach