Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12 12
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie następujące części: Część 1: 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) . 2. Pozyskane środki z kredytu przeznacza się na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizacji umowy o przyznanie pomocy Nr 00237-6930-UM1130350/12 , w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 2007-2013 do realizacji zadania pn.Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w miejscowości Nadziejewo zgodnie z Uchwałą Nr 0007.36.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 września 2013 r. 3. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2014 r. 4. Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100. 5. Okres karencji przy spłacie kapitału - do 31 grudnia 2014 r. 6. Koszty obsługi: a) oprocentowanie będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty tj. od 100.000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty - płatna po podpisaniu umowy. 7. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 8. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie. Dla potrzeb niniejszej oferty przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 9. Spłata kapitału następować będzie ze środków pochodzących z refundacji zrealizowanego projektu i z dochodów własnych Gminy. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 11. Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, b) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy, c) ewentualne uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu. Część 2: 1) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) . 2) Pozyskane środki z kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z Uchwałą Nr 0007.35.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3) Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2018 roku. 4) Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100. 5) Okres karencji przy spłacie kredytu - do 31 stycznia 2015 r. 6) Koszty obsługi kredytu: a) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1.600.000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty które są związane z uruchomieniem kredytu - płatna po podpisaniu umowy. 7) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 8) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie. 9) Dla potrzeb niniejszej oferty przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 10) Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca: a) w roku 2015 - 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. 12 rat x 10.000,00 zł, b) w roku 2016 - 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. 12 rat x 10.000,00 zł, c) w roku 2017 - 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. 12 rat x 10.000,00 zł, d) w roku 2018 - 1.240.000,00 zł (słownie:jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), tj. 11 rat x 103.333 zł i 1 rata x 103.337 zł. 11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 12) Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, b) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy kredytu, c) ewentualne uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach