Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego, sanitarnego, transportu krwi i materiału biologicznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 43 840 68 00 , fax. 43 840 68 01
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  ul. Szpitalna 16 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. +48 43 840 68 00, fax. 43 840 68 01
  REGON: 00031014300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego, sanitarnego, transportu krwi i materiału biologicznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osobowego, sanitarnego, transportu krwi i materiału biologicznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu: PAKIET A: świadczenie usług w zakresie transportu osobowego w obrębie działania SPZOZ w Wieluniu- pojazd wraz z kierowcą , polegających na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej SP ZOZ w Wieluniu z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług ( wezwanie na telefon ) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku do piątku 5 dni w tygodniu od godziny 7:25 - 15:00 oraz od godziny 15:00 - 7:25 dnia następnego, na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Sobota - niedziela i dni świąteczne dyżur 24 godzinny na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około - 91.000 km. Wymagania: 1) samochód osobowy minimum czterodrzwiowy, wieloosobowy bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą jałowe gaziki i bandaże, środki ochrony osobistej : rękawiczki jednorazowe lateksowe, fartuch jednorazowy ochronny, 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu : OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 3) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. PAKIET B : świadczenie usług w zakresie transportu osobowego - pojazd wraz z kierowcą, przewóz personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej SP ZOZ w Wieluniu z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług ( wezwanie na telefon ) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku - do piątku 5 dni w tygodniu pomiędzy godziną 7:25 a 15:00 oraz na każdorazowe wezwanie telefoniczne niezależnie od pory dnia, do godziny 20:00 - sporadycznie dwa do czterech przypadków kwartalnie. Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około - 31.000km. Wymagania: 1) samochód osobowy minimum czterodrzwiowy, wieloosobowy bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą jałowe gaziki i bandaże, środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe lateksowe , fartuch jednorazowy ochronny, 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu: OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami , oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi posiadać, aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 3) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. PAKIET C: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego - karetka wraz z kierowcą dla nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej , przewóz chorych, personelu medycznego realizowany w dni robocze od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego, a 24 godziny na dobę w dni wolne od pracy w niedziele i święta. Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około - 18.000 km. Wymagania: 1) ambulans drogowy służący do przewozu pacjentów w pozycji leżącej, w zakresie sprzętu i wyposażenia spełniający wymogi określone dla ambulansu typu A1 wg. Polskiej Normy PN - EN 1789 wprowadzającej Normę Europejską EN - 1789:2008 - wymagana homologacja. Wykonawca zapewnia gotowość wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego, co oznacza, że pojazd wskazany w ofercie nie może być wykorzystywany w godzinach funkcjonowania nocnego POZ przez użytkowników w innych rodzajach świadczeń. 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu: OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, minimum 3 letnim stażem prowadzenia ambulansów sanitarnych, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 3) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. PAKIET D : świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego - karetka wraz z kierowcą, świadczenie samochodowych usług transportowych, przewóz chorych, personelu medycznego, zadanie realizowane od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy i święta przez 24h, na każdorazowe wezwanie telefoniczne, wg potrzeb SP ZOZ w Wieluniu. Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około - 95.000 km. Wymagania: 1) ambulans drogowy służący do przewozu pacjentów w pozycji leżącej , w zakresie sprzętu i wyposażenia spełniający wymogi określone dla ambulansu typu A1 wg. Polskiej Normy PN - EN 1789 wprowadzającej Normę Europejską EN - 1789:2008 - wymagana homologacja. 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu: OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przepisami wykonawczymi, minimum 3 letnim stażem prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ,posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , oraz prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 3) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą aktualnej Decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej, że pojazd Wykonawcy jest w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym . PAKIET E : świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego - karetka wraz z kierowcą, przewóz chorych wynikający ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wg potrzeb POZ. Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około - 4.300 km. Wymagania: 1) ambulans drogowy służący do przewozu pacjentów w pozycji leżącej , w zakresie sprzętu i wyposażenia spełniający wymogi określone dla ambulansu typu A1 wg. Polskiej Normy PN - EN 1789 wprowadzającej Normę Europejską EN - 1789:2008 - wymagana homologacja. 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu : OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami , oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, minimum 3 letnim stażem prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych , posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , oraz prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 3) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą aktualnej Decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej, że pojazd Wykonawcy jest w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym . PAKIET F : świadczenie usług w zakresie transportu krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 do SP ZOZ w Wieluniu. Transport realizowany będzie w trybie zwykłym i na ratunek od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy i święta przez 24h na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Transport na ratunek to rodzaj transportu, którego nie można zaplanować, ani przewidzieć, a jego natychmiastowa realizacja jest konieczna. Pozostały transport odbywać się będzie w trybie zwykłym. O trybie realizacji usługi decyduje Zamawiający. -świadczenie usług transportu materiału biologicznego do wykonywania badań laboratoryjnych z siedziby Zamawiającego do Wykonawcy - Laboratorium Medyczne Spółka z o. o., 91-520 Łódź - Łagiewniki , ul. Okólna 181 Dotychczasowa roczna ilość kilometrów to około 49.000 km. Wymagania: 1)pojazdy odpowiadać muszą wymaganiom przewidzianym dla transportu specjalistycznego dopuszczone do użytku zgodnie w z obowiązującymi przepisami prawa i spełniające warunki dla pojazdów uprzywilejowanych . 1.1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie pojazdu : OC, NW, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 2) pojemniki do transportu krwi znajdujące się na wyposażeniu Wykonawcy muszą posiadać dokumenty w postaci protokołów walidacji dopuszczenia do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz. U. 2013 poz.5). 3) kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami , oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 3 letnim stażem prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych , posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , oraz prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, których kserokopie przedstawi wraz z ofertą 4) wyposażenie w środki łączności zabezpieczające kontakt pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą - minimum telefon komórkowy lub inną łączność bezprzewodową. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą aktualnej Decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej, że pojazd Wykonawcy jest w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach