Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości

Gmina Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 855-24-25 , fax. 033 855-29-95
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa 3 3
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 033 855-24-25, fax. 033 855-29-95
  REGON: 07218236700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi geodezyjne w zakresie rozgraniczenia nieruchomości świadczone na rzecz Urzędu Miejskiego w Wiśle w roku 2014 do łącznej wartości 92 tys. PLN brutto a w szczególności: 1. zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji, analiza dokumentacji, 2. ustalenie aktualnych stron postępowania ; 3. określenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręczenie stronom wezwania do stawienia się na gruncie, 4. wyznaczenie i utrwalenie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie tj. ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami szczególnymi . 5. sporządzenie, w zależności od sposobu rozstrzygnięcia wynikającego z art. 31, 33 i 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości , o której mowa w & 19 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz.U. Nr 45 z dnia 20 maja 1999r. poz.453 ze zm.), 6. sporządzenie dokumentacji technicznej rozgraniczenia nieruchomości ,o której mowa w & 24 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45 z dnia 20 maja 1999r. poz.453 ze zm.),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji jednostkowego zlecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.wisla.pl/SIWZ/rozgraniczenia2014/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach