Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3785233 , fax. 034 3785233
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Kilińskiego 10 10
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3785233, fax. 034 3785233
  REGON: 00123278700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spr.bip.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych: (ON - 150 000 l, PB 95 - 150 l, LPG - 2800 l)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Procent upustu jaki udzieli Wykonawca na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spr.bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach