Przetargi.pl
Dostawa paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do siedziby ZGKiM Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2337074 , fax. 0-32 2337074
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Oświęcimska 6 6
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  tel. 0-32 2337074, fax. 0-32 2337074
  REGON: 00110916000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do siedziby ZGKiM Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do siedziby ZGKiM Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6 w okresie od 15.06.2016r do 14.06.2017r: olej napędowy w ilości: do 40 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95 w ilości: do 7 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zbroslawice.pl/Article/id,348.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach