Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego w ilości 3100m3 na użytek własny zamawiającego w okresie 48 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4153380 , fax. 032 4154807
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
  ul. Środkowa 5 5
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4153380, fax. 032 4154807
  REGON: 00061613200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksraciborz.bip.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Transport autobusowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego w ilości 3100m3 na użytek własny zamawiającego w okresie 48 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 3100m3 w okresie 48 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 250 000,00PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pksraciborz.bip.jur.pl http://pksraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach