Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do zbiornika wraz z dzierżawą zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4555193 , fax. 032 4554954
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Marklowicka 21 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4555193, fax. 032 4554954
  REGON: 24102499100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.skmwodzislaw.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika wraz z dzierżawą zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 5000 litrów wyposażony w dystrybutor z układem pomiarowym poboru paliwa przeznaczony do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym. Szacunkowa ilość oleju napędowego wynosi 49 000 litrów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania, dodatkowe obowiązki Wykonawcy z uwagi na ich obszerność zostały opisane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skm.bip.gmwodzislawsl.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach