Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 378 53 00, 378 53 01 , fax. (034) 378 53 32
 • Data zamieszczenia: 2016-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Sabinowska 62/64 62/64
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32
  REGON: 15012365700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON, do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego należących do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, na stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju w systemie elektronicznych kart paliwowych. 2. Przewidywana ilość poszczególnych paliw jaką Centralna Szkoła PSP zamierza kupić przez okres związania umową tj. 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 10 lipca 2016 r.) wynosi maksymalnie: ON 90 000 litrów; Benzyna bezołowiowa Pb 95 22 500 litrów. 3. UWAGA! - podane ilości są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiająca zamierza kupić, wynikającymi z prognozowanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającej. 4. Podane szacowane zużycie poszczególnych rodzajów paliwa zostało obliczone na podstawie uśrednionego rzeczywistego zużycia poszczególnych paliw w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych. Faktyczne zużycie paliw zależne będzie między innymi od ilości osób szkolonych, ilości wyjazdów samochodów służbowych, ilości prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych, temperatur zewnętrznych i innych. W związku z czym nie ma możliwości określenia minimalnej i maksymalnej ilości paliw, które zostaną zakupione u Sprzedawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacowanej ilości paliw co nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń finansowych po stronie Sprzedawcy. 5. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania przez 24 h/dobę, we wszystkie dni obowiązywania umowy. 6. Wykonawca musi zapewnić dostępność paliw w ilości 1000 (jeden tysiąc) litrów oleju napędowego oraz 100 (sto) litrów etyliny PB 95 również w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliw. 7. Co najmniej dwie stacje paliw muszą być zlokalizowane na terenie miasta Częstochowa w odległości do 10 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającej. Odległość należy liczyć najkrótszą publiczną drogą dojazdu. 8. Paliwa muszą spełniać wymagania PN-EN 228:2005 (U), PN-EN 590-2005 (U) w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych. 9. Miejsce realizacji zamówienia: stacje paliw Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z istotnymi postanowieniami zawartej umowy, złożonej oferty oraz siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiająca żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3.W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w niniejszej SIWZ. 5.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 6.Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8.Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12.Zamawiająca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach