Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-153 Sośnicowice, ul. Powstańców 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 76 88 , fax. 32 238 76 88
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Powstańców 6 6
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 32 238 76 88, fax. 32 238 76 88
  REGON: 00017233300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-sosnicowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w szacunkowych ilościach: a.Benzyny bezołowiowej PB 95 - 7000 l; b.Oleju napędowego - 135 000 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnicowice.i-gmina.pl, www.zgkim-sosnicowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach