Przetargi.pl
Obsługa 9 tablic informacyjnych w Zawierciu.

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722684 , fax. 032 6721513
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722684, fax. 032 6721513
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa 9 tablic informacyjnych w Zawierciu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze 9 tablic informacyjnych o łącznej powierzchni 96 m2 (tj. 9 tablic w tym 7 dwustronnych i 2 jednostronne) znajdujących się na terenie miasta Zawiercia, których lokalizację określa załącznik nr 1 do umowy i SIWZ w zakresie: 1)skład DTP projektów graficznych przesłanych przez Zamawiającego, 2)wydruk solwentowy w pełnym kolorze 1248 m2 na folii samoprzylepnej o grubości minimum 100 ?m na szarym kleju w rozdzielczości 600 dpi według projektów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego, 3)wyklejenie 1248 m2 powierzchni informacyjnej na nośnikach wielkoformatowych w formacie 2x3 m(6 m2) każdy należących do Gminy Zawiercie, 4)bieżąca konserwacji (w tym zrywanie starych nadruków) i utrzymania 9 tablic w zakresie: likwidacja graffiti z obudowy czy wymiany zniszczonej obudowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniem do 25% łącznej powierzchni informacyjnej za co nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera również wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na podstawie umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD MIEJSKI w ZAWIERCIU Bank PEKAO S.A. KONTO: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. z dopiskiem: Obsługa 9 tablic informacyjnych w Zawierciu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach tj: 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2. gwarancjach bankowych; 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), - należy złożyć w oryginale najpóźniej wraz z ofertą (oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp). 5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach