Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0334990499 , fax. 033 4990495
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Bielsku Białej
  ul. Cieszyńska 10 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 0334990499, fax. 033 4990495
  REGON: 00057155300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsko-biala.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Dostawa obejmuje dostarczenie kompletu materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 6 do SIWZ, do siedziby zamawiającego z ich rozładunkiem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 31.01.2014r. do godz. 11:00. Szczegóły w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bielsko-biala.so.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach