Przetargi.pl
wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul. Ptaka

Burmistrz Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034/3530100
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta
  ul. Paderewskiego 5 5
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 034/3530100
  REGON: 00052628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubliniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul. Ptaka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul. Ptaka o łącznej długości 714 m. Zakres zamówienia obejmuje również przebudowę kolizyjnego słupa sieci elektroenergetycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubliniec.pl/przetrgizamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach