Przetargi.pl
Wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Lublińcu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Oleską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego

Burmistrz Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034/3530100
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta
  ul. Paderewskiego 5 5
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 034/3530100
  REGON: 00052628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubliniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Lublińcu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Oleską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Lublińcu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Oleską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 o łącznej długości 861,15 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego obejmującego zabudowę 18 opraw na słupach oświetleniowych oraz okablowania o łącznej długości ok. 680 mb. Należy uwzględnić zastosowanie opraw oświetleniowych ksenonowych. Dodatkowo, w ramach realizacji zadania należy wykonać połączenie kanału deszczowego w ul. Zacisznej z kanałem deszczowym w ul. Żeromskiego z rur PP SN8 średnicy 300 mm o łącznej długości 178,1 m z zabudową na tym kanale 5 sztuk studni z kręgów betonowych średnicy 1.200 mm. W ramach wykonywanego kanału należy dokonać likwidacji 3 przepustów pod zjazdami, rozebrania i ponownego ułożenia nawierzchni 2 zjazdów oraz włączenia poprzez studnię istniejących przykanalików (obecnie wylot do rowu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubliniec.pl/przetargizamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach