Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno.

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8335366 , fax. 059 8335351
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  ul. Traugutta 2 2
  77-310 Debrzno, woj. pomorskie
  tel. 059 8335366, fax. 059 8335351
  REGON: 00053021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.debrzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zakresu zamówienia należy wykonać: 1. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem wraz z realizacją niezbędnych dla funkcjonowania obiektu urządzeń technicznych i instalacji. 2.Zagospodarowanie terenu. Ad.1 Nowo projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, trójsegmentowy, o zróżnicowanych wysokościach. Składa się z budynku sali gimnastycznej , budynku socjalnego (zaplecze szatniowe, pomieszczenia techniczne, świetlica), oraz łącznika części nowoprojektowanej i istniejącej. Parametry techniczne budynku. pow. zabudowy - 1260,94 m2 pow. użytkowa - 850,69 m2 kubatura całkowita - 10852,16 m3 kubatura hali - 8039,45 m3 Budynek wyposażony w instalację elektryczną, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalacje c.o. i c.w.u. Ad 2: W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie dojść, dojazdów: pow. powierzchni utwardzonych - 851,37 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.debrzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach