Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej pn. Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6688370 , fax. 58 6688383
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6688370, fax. 58 6688383
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej pn. Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych w następującym zakresie: 1) Rozbiórki istniejącego budynku kaplicy z zapleczem technicznym, nawierzchni utwardzonych; demontaż: istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją, oświetlenia terenu, tymczasowych budynków gospodarczych, ogrodzenia terenu oraz elementów małej architektury. 2) Usunięcia karpiny po wycince drzew i krzewów. 3) Budowy budynku kaplicy o powierzchni całkowitej 1.682,71 m2, powierzchni użytkowej1.349,48 m2 i kubaturze 5.620,03 m3, obiekt podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o układzie konstrukcyjnym mieszanym z zastosowaniem ścian podłużnych i poprzecznych, dach płaski o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, stropy oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe monolityczne, ściany działowe murowane; elewacja z płyt kamiennych granitowych; budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje wod-kan., deszczową elektryczną, słaboprądową, nagłośnieniową, odgromową, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; kotłownię gazową; dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1600 kg, z kabiną przelotową na 21 osób; przyłącza do budynku: wodociągowe i zewn. instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i podziemnym zbiornikiem wód deszczowych, gazowe, energetyczne i słaboprądowe. 4) Wyposażenia obiektu 5) Zagospodarowania terenu wokół budynku kaplicy w następującym zakresie: a) ukształtowania terenu b) ścianek szczelnych c) muru oporowego d) nawierzchni utwardzonych wraz przebudową zjazdu z ul. Witomińskiej i regulacją wysokościową przyległego chodnika e) zieleni (usunięcie karpiny, nasadzenia, założenie trawników) wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji. f) dostawy i montażu szlabanu g) systemowego ogrodzenia terenu z furtkami i z bramą rozsuwaną dwuskrzydłową h) zewnętrznych instalacji elektrycznych i) odwodnienia terenu j) przebudowy kolizji elektroenergetycznych k) odtworzenia istniejących schodów terenowych wraz z pochwytami na cmentarzu według projektu wykonawczego opracowanego przez wykonawcę l) ponownego montażu obelisku upamiętniającego Obrońców Wybrzeża poległych w 1939r przy nowym murze oddzielającym kaplicę od cmentarza, według projektu wykonawczego opracowanego przez wykonawcę. 6) Wykonania robót naprawczych (uzupełnienie tynków, roboty malarskie itp.) w budynku administracyjnym ZCK po wykonanych demontażach i przeróbkach instalacji. 7) Opracowania uzupełniającej dokumentacji projektowej w następującym zakresie: a) opracowanie projektu wykonawczego w zakresie odtworzenia schodów terenowych przylegających do istniejącego ogrodzenia. Projekt winien zakładać wykonanie schodów z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm zakończonej krawężnikiem, ściany boczne z materiału kamiennego pochodzącego z rozbiórki istniejących schodów terenowych, pochwyty z rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary (schody te ulegną rozbiórce podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych). b) wykonanie przez osobę uprawnioną Planu oznakowania rozmieszczenia hydrantów, gaśnic oraz znaków ewakuacji oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. c) wykonanie przez osobę uprawnioną świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót. d) opracowanie projektu wykonawczego dla katafalku z betonu zbrojonego wraz z ewentualnym dozbrojeniem płyty stropowej nad piwnicą. e) opracowanie projektu wykonawczego fundamentu dla posadowienia obelisku wraz z utwardzeniem wokół niego nawierzchni (kostka kamienna gr. 10 cm. na podbudowie jak dla zaprojektowanych chodników). Wymiary nawierzchni utwardzonej należy dostosować do projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego zał. nr 5. Szczegółowy zakres określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip/uslugi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach