Przetargi.pl
Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach - stan surowy zamknięty

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 675 12 35 , fax. 25 675 12 35
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75 75
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 25 675 12 35, fax. 25 675 12 35
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalochow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach - stan surowy zamknięty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Baczkach o garaż dla OSP - stan surowy zamknięty. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) fundamentów, 2) wykonanie ścian fundamentowych, 3) ścian parteru, ścianki działowe i kominy, 4) konstrukcji więźby dachowej, 5) pokrycia dachowego, 6) wieńcy i nadproży, 7) podciągów, 8) stolarki okiennej 9) stolarki drzwiowej - drzwi garażowe - 1szt., drzwi zewnętrzne - 2szt. Bilans powierzchni garażu: 1) powierzchnia zabudowy 117,35 m2 2) powierzchnia użytkowa 93,50 m2 3) kubatura brutto 627,80 m3 4) długość 15,57 5) szerokość 7,12 m 6) wysokość 6,57 m Budynek będzie wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. 2. Szczegółowy opis zamówienia określa projekt budowlany (Załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) i przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalochow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach