Przetargi.pl
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne - etap I - od komory KO do budynku Gimnazjum Publicznego

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6142403, 6146084 , fax. 48 6142403
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 15 15
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 48 6142403, 6146084, fax. 48 6142403
  REGON: 14151169400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kgkkozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne - etap I - od komory KO do budynku Gimnazjum Publicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne - etap I - od komory KO do budynku Gimnazjum Publicznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą: a) Projekt Budowlano-Wykonawczy: zał. nr 1a do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 1b do SIWZ, c) Przedmiar robót (sieć i przyłącza) - zał. nr 1c do SIWZ, d) BIOZ - zał. nr 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do złożenia oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na konto Zamawiającego w banku: BANK BPH S.A. Nr 04 1060 0076 0000 3310 0019 9206 z dopiskiem WADIUM - ŚWIERŻE. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdza-jącego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. a także w przypadku gdy Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust .3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wyni-ka to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Uwaga Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich pod-miotów składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kgkkozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach