Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach

Gmina Trzcińsko-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4148088 , fax. 091 4148103
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzcińsko-Zdrój
  Rynek 15 15
  74-510 Trzcińsko-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4148088, fax. 091 4148103
  REGON: 81168483500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gogolicach zgodnie z zakresem robót opisanym w projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Wyszczególnione nazwy materiałów budowlanych lub nazwy producentów są tylko poglądowe, co należy traktować, iż zastosowane mogą zostać materiały równoważne do podanych (o równoważnych parametrach technicznych). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt budowlany Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach