Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynków internatów ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, Plac E. Orzeszkowej 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3630788 , fax. 094 3630788
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
  Plac E. Orzeszkowej 3 3
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3630788, fax. 094 3630788
  REGON: 33092729900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynków internatów ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację: I. budynku internatu z zapleczem kuchennym Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 II. budynku internatu z zapleczem kuchennym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej 4-6 I. Remont budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim A. Termomodernizacja budynku internatu ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim obejmuje: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych SZ51 starej części - zabytkowej styropianem frezowanym gr. 13 cm wraz z wyprawą elewacyjną typu baranek o grubości ziarna 2 mm, demontaż i montaż instalacji odgromowej z częściową wymianą niezbędnych elementów dla prawidłowego funkcjonowania instalacji potwierdzonego odpowiednim badaniem, wymiana rur spustowych i rynien, wszystkich obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, parapetów (z blachy stalowej powlekanej), odtworzenie wszystkich detali architektonicznych poprzedzonych inwentaryzacją , kolorystyka jak w dokumentacji projektowej. 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych przybudówki SZ38 styropianem frezowanym gr. 14 cm na klej wraz z elewacją w technologii jak wyżej, demontaż i montaż instalacji odgromowej wg technologii jak wyżej, obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, parapety z blachy powlekanej, 3. Ocieplenie stropodachu pełnego warstwą styropapy gr. 15 cm z dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną, wymianą pasów nadrynnowych, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, 4. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej gr. 16 cm w płytach ułożonych od zewnątrz konstrukcji z przybiciem płyt OSB gr. 18 mm na legarach jak w dokumentacji projektowej. 5. Wymiana okien i 3 kpl drzwi zewnętrznych na energooszczędne z nawiewnikami higrosterowalnymi, szyba U ponizej1,0. 6. Modernizacja c.w.u., wykonanie cyrkulacji, wymiana przewodów cwu, wykonanie izolacji termicznej przewodów, montaż zegara sterującego obieg wody. 7. Modernizacja instalacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji grzewczej na nową, hermetyczną o małej pojemności wyposażonej w głowice termostatyczne, zastosowanie automatyki pogodowej, zawory podpionowe. B. Remont dachu w budynku internatu ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim, przy ulicy Warmińskiej obejmuje: 1. wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej pomalowanej farbą, na blachę powlekaną - dachówkopodobną, w tym rozebranie starego pokrycia i złożenie przy budynku blachy nadającej się do ponownego wykorzystania, przymocowanie gąsiorów z blachy tłoczonej w kalenicy budynku, 2. pokrycie membraną całej połaci dachowej, membrana 1300 g/m2/dobę, 3. wyrównanie połaci dachowej, 4. wymiana wszystkich obróbek blacharskich, usunięcie starej blachy, zamontowanie nowych obróbek z blachy powlekanej, 5. rozebranie łacenia dachu i ponowne przymocowanie kontrłat i łat, w rozstawie jak dla blachy dachówkopodobnej powlekanej (część łat z odzysku, do rozliczenia przyjąć odzysk 60%) 6. przemurowanie końcówek kominów cegłą klinkierową (4 kominy-do poziomu poniżej pokrycia dachowego) kominy wskazane zostaną przez Zamawiającego, 7. rozebranie części kominów poniżej połaci dachowej (4 kominy) - pozostałe 8. wywiezienie gruzu, 9. montaż płotków przeciwśniegowych, ilość jak w przedmiarze robót, 10. obsadzenie wyłazu dachowego= 1 kpl 11. roboty towarzyszące takie jak rusztowania przy kominach, impregnacja drewna itp. wg przedmiaru robót. Zakres ilościowy podany został w przedmiarach robót. II. Remont budynku internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku A. Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Czaplinku obejmuje: 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego łącznika i stołówki wełną granulowaną o gr. 14 cm metodą wdmuchiwania, na bieżąco kontrolować grubość i równomierność ułożenia granulatu na całej powierzchni stropu przy pomocy kamery wizyjnej. 2. Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem w starej części budynku warstwą wełny mineralnej gr. 16 cm w płytach ułożonych od zewnątrz konstrukcji wraz z pomostami technologicznymi jak w dokumentacji projektowej. 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych ZS38P warstwą styropianu frezowanego o gr. 14 cm metodą bezspoinową na klej wraz z wyprawą elewacyjną typu baranek o grubości ziarna 2 mm - dotyczy całości budynku (zdemontować stare ocieplenie) demontaż i montaż instalacji odgromowej z częściową wymianą niezbędnych elementów dla prawidłowego funkcjonowania instalacji potwierdzonego odpowiednim badaniem, wymiana rur spustowych i rynien, wszystkich obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej, parapetów (z blachy stalowej powlekanej). 4. Ocieplenie ścian zewnetrznych ZS38KR warstwą styropianu frezowanego gr. 13 cm metodą bezspoinową na klej z wyprawą elewacyjną, demontaż i montaż instalacji odgromowej wg zasad jak wyżej. 5. Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą styropianem gr. 8 cm od spodu konstrukcji w otynkowaniem. 6. Wymiana okien na energooszczędne z nawiewnikami higrosterowalnymi, szyba ponizej 1,0. 7. Modernizacja instalacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji grzewczej na nową, hermetyczną o małej pojemności wyposażonej w głowice termostatyczne i grzejniki zastosowanie automatyki pogodowej. B. Remont dachu w budynku internatu ZSP w Czaplinku obejmuje: 1. wymiana pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej, na blachę powlekaną - dachówkopodobną w tym rozebranie starej dachówki, zniesienie gruzu, wywiezienie gruzu, przymocowanie gąsiorów z blachy tłoczonej w kalenicy budynku, 2. wyrównanie połaci dachowej, 3. pokrycie membraną 1300 g m2 dobę -całej połaci dachowej, 4. wymiana wszystkich obróbek blacharskich na blachę powlekaną w tym rozebranie wszystkich starych obróbek nie nadających się do użytku, zamontowanie nowych z blachy powlekanej, 5. rozebranie łacenia dachu i ponowne przymocowanie kontrłat i łat w rozstawie jak dla blachy dachówkopodobnej (50 % łat z odzysku) 6. przemurowanie końcówek kominów (do poziomu poniżej pokrycia dachowego) cegłą klinkierową, 7. wywiezienie gruzu, 8. częściowa wymiana deskowania facjat ilości jak w przedmiarze robót, 9. montaż płotków przeciwśniegowych, ilość jak w przedmiarze robót, 10. obsadzenie wyłazu dachowego= 1 kpl oraz stopni kominiarskich jak w przedmiarze, 11. roboty towarzyszące takie jak rusztowania przy kominach, impregnacja drewna itp. wg przedmiaru robót. Zakres ilościowy podany został w przedmiarach robót. Uwaga! Wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej w obu budynkach oraz montaż rusztowań przewidziane zostały w dokumentacji projektowej dla termomodernizacji (nr 1A i 2A).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453123103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 76 1020 2847 0000 1202 0009 6859 z dopiskiem wadium na Wykonanie termomodernizacji internatów ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego. 2) Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatdrawski.pl w zakładce Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną