Przetargi.pl
Budowa myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa dwustanowiskowej myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35, w zakres której wchodzi montaż konstrukcji stalowej zadaszenia, dostawa i montaż modułu myjącego zawierającego trzy podstawowe programy mycia w tym z dodatkiem środka myjącego, wykonanie posadzki myjni z opcją jej podgrzewania oraz wykonanie przyłączy i placu manewrowego. 1. Przedmiot inwestycji (ujęty w opracowaniu projektowym) jest realizowany dwoma etapami. W roku 2012 realizowane są oba etapy: a) etap I. Budowa myjni wraz z dostawą wyposażenia i wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektrycznego b) etap II Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z placem manewrowym Szczegółowy opis robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej został zawarty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót poszczególnych branż, a ich ilość w kosztorysach nakładczych stanowiących załączniki do siwz. Zakres robót obejmuje: a)-roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę, b)-roboty związane z wykonywaniem konstrukcji obiektów budowlanych -konstrukcja myjni c)-roboty instalacyjne elektryczne , d)-roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, e)-roboty związane z zagospodarowaniem terenu- plac manewrowy , f)-rozruch technologiczny. 2. Warunki zawarcia umowy. 1) Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w siwz, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, 2) Wykonawca przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia przedłoży polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia budowy i placu budowy od odpowiedzialności cywilnej, w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na sumę nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczenie to winno obejmować również wszystkich podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający wymaga od wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z projektem budowlanym, opisem w pozycji przedmiaru i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. Przed opracowaniem i złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna terenu budowy, kontakt: mg. inż. Grażyna Bernardelli - tel. 91 82 11 488; inż. Małgorzata Kotarska - tel. 91 82 11 454; inż. Andrzej Chmurzewski - tel. 91 82 11 453. 4.Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załączniki należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w spełnieniu właściwości i parametrów technicznych itp. przedstawionych urządzeń i materiałów oferta podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach