Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 12/n/do/2012 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0915776355 wew. 226
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Wojska Polskiego 27 27
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0915776355 wew. 226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzzoz.stargard.w.interia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 12/n/do/2012 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla SOR w podziale na 16 części Część Przedmiot zamówienia Ilość sztuk 1. Głowica usg 1 2. Stół zabiegowy 1 3. Lampa zabiegowa 1 4. Aparat do znieczulenia ogólnego 2 5. Kardiomonitor 4 6. Kardiomonitor z pomiarem zawartości dwutlenku węgla 2 7. Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją serca 2 8. Zestaw do szybkiego przetaczania płynów 2 9. Ssak elektryczny 2 10. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 2 11. Zestaw do trudnej intubacji 2 12. Respirator stacjonarny 1 13. Pompa infuzyjna 5 14. Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym 1 15. Defibrylator półautomatyczny 1 16. Wózki transportowo-obserwacyjne 4 2. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo. Zaoferowana aparatura i sprzęt może być fabrycznie nowy, powystawowy lub rekondycjonowany oraz musi spełniać wymagania, określone w załączniku A - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu. Oferowany rodzaj aparatury lub sprzętu oferenci określą w załączniku A - opis przedmiotu zamówienia poprzez wpisanie następujących symboli: 1. Aparatura i sprzęt nowy - N 2. Aparatura i sprzęt powystawowy - P 3. Aparatura i sprzęt rekondycjonowany - R Minimalne warunki gwarancji i daty produkcji: Aparatura i sprzęt Minimalny okres gwarancji Rok produkcji Fabrycznie nowy 24 miesiące 2012 r. Powystawowy 24 miesiące Nie starszy niż z 2010 r. Rekondycjonowany 12 miesięcy Nie starszy niż z 2010 r. W ramach dostawy wybrani w postępowaniu oferenci wykonają: 1. zamontowanie i uruchomienie dostarczonej aparatury i sprzętu medycznego, 2. instalację w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego, 3. szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji, 4. założą paszport techniczny z wpisem pierwszego uruchomienia oraz daty kolejnego przeglądu, 5. wyposażą aparaturę i sprzęt w instrukcje obsługi w języku polskim i wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozstargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach