Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Pyrzycach.

Gmina Pyrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 70 320 , fax. 91 39 70 314
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyrzyce
  Plac Ratuszowy 1 1
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 70 320, fax. 91 39 70 314
  REGON: 81116857110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Pyrzycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Dworcowej w Pyrzycach w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+475,00. Zakres prac: Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Dworcowej w Pyrzycach w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+475,00 polega na wykonaniu nakładki asfaltowej po wcześniejszym sfrezowaniu i oczyszczeniu jezdni. Szerokość przebudowanej jezdni pozostanie bez zmian i wyniesie od 6 - 20 m na odcinku jednojezdniowym, a na odcinku dwujezdniowym szerokość jezdni będzie wynosić od 4,8 - 7,5m. Całkowita powierzchnia przebudowanej jezdni wynosić będzie ok. 6 600 m2. Rozwiązania przebudowanej jezdni należy dostosować wysokościowo do istniejących skrzyżowań, wjazdów, chodnika i miejsc postojowych. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie jednostronne, a miejscami dwustronne i wyniesie 2%. Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja remontowanej jezdni na ulicy Dworcowej - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm - w-wa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego 3cm - istniejąca nawierzchnia bitumiczna _______________ razem gr. nakładki: min. 7cm Ze względu na małą grubość istniejących warstw bitumicznych oraz fakt że mogą posiadać w swym składzie lepiszcze smołowe przewiduje się ich frezowanie tylko w miejscowo na krawędziach oraz w osi jezdni max. 4 cm, celem wyrównania pod projektowaną nakładkę z warstw asfaltowych (frezowanie wyrównawcze). Przyjęto wzmocnienie metodą w górę polegającą na ułożeniu nowej warstwy wiążąco wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 3 - Przekroje normalne. Odwodnienie Odwodnienie z terenu inwestycji przewiduje się prowadzić powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów deszczowych. Zastosowanie tego typu odwodnienia wyeliminuje negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. Roboty rozbiórkowe Na terenie inwestycji przewiduje się roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu kolidujących elementów istniejącej nawierzchni poprzez częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów. Regulacji wysokościowej miejscowo wymagać będą istniejące krawężniki. Urządzenia obce W obrębie inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia terenu takie jak sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna niskiego napięcia. Nie zachodzi konieczność przebudowy tych sieci uzbrojenia terenu. W związku z planowaną przebudową zajdzie konieczność regulacji wysokościowej istniejących elementów infrastruktury (pokrywy, wpusty). Stała organizacja ruchu - Po przebudowie drogi planuje się zostawić istniejące oznakowanie pionowe oraz dokonać odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego. Dodatkowo projektuje się znak P1 - linia pojedyncza przerywana na całej długości ulicy Dworcowej, w miejscach gdzie pasy ruchu nie są odseparowane wyspą dzielącą. Projektuje się znaki P-18 wyznaczające miejsca postojowe dla samochodów osobowych, P-21 - obszar wyłączony z ruchu oraz P-19 - linia wyznaczająca pas postoju. Lokalizację znaków istniejących oraz projektowanych przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zakres robót do wykonania szczegółowo określają załączniki do SIWZ: dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000.00 zł (słownie; trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 21.07.2016 r. do godz: 12.20 2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu: Wadium - Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Pyrzycach. 4 Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 5 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione. 6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7 Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8 Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 11 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 12 Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13 Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, utracić wadium na rzecz Zamawiającego może Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14 Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach