Przetargi.pl
Rozbudowa o skrzydło dydaktyczne (segment B) i przebudowa fragmentu parteru i piętra budynku istniejącego Szkoły Podstawowej Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa o skrzydło dydaktyczne (segment B) i przebudowa fragmentu parteru i piętra budynku istniejącego Szkoły Podstawowej Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa o skrzydło dydaktyczne (segment B) i przebudowa fragmentu parteru i piętra budynku istniejącego Szkoły Podstawowej Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie. Informacje ogólne Teren inwestycji położony jest przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie, Działka nr ew. 36/1, obręb 10831 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Działka stanowi własność m.st. Warszawy. Wejście główne znajduje się w łączniku między salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem szkolnym. Projektowana rozbudowa posiada trzy kondygnacje nadziemne i fragment podpiwniczony. Zlokalizowana jest od strony północnej istniejącego budynku szkoły i zajmuje obecne place zabaw. Od strony północnej (w nowym skrzydle) zaprojektowano również nowe wejście główne z pochylnią dla niepełnosprawnych. UWAGA! Zakres prac zawarty jest w opublikowanym projekcie wykonawczym. Zagospodarowanie terenu w projekcie budowlanym należy traktować informacyjnie. Dane techniczne projektowanej rozbudowy Parametry projektowanej rozbudowy: - powierzchnia zabudowy - 686,86 m? - powierzchnia użytkowa - 1535,08 m? - powierzchnia całkowita - 2473,87 m? - kubatura - ok. 8712,00 m? Zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe na poziomie parteru i piętra budynku istniejącego, b) roboty budowlane związane z nowym segmentem dydaktycznym, c) roboty instalacyjne w części nowoprojektowanej z dowiązaniem do istniejącego układu: - instalacja wody zimnej, - instalacja p.poż., - instalacja wody ciepłej, - kanalizacja sanitarna, - instalacja centralnego ogrzewania z istniejącego węzła, - instalacja wentylacji mechanicznej, - instalacje elektryczne i teletechniczne, d) roboty wykończeniowe i odtworzeniowe. Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia szkoły. W trakcie prac prowadzone będą normalne zajęcia w budynku istniejącym. Musi to uwzględniać organizacja robót i zabezpieczenie zaplecza. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 19.04.2016 r. Wymagania związane z realizacją zamówienia: W postępowaniu zastosowano klauzulę społeczną określoną w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), tj. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 4 do wzoru umowy oraz: a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ b) wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; c) wielobranżowy projekt wykonawczy rozbudowy budynku szkoły - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; d) przedmiary robót - załącznik nr 9c do SIWZ; e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9d do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach