Przetargi.pl
MZ/NZU/724/2016 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 116 3535 , fax. +48 22 847 00 82
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  al. Lotników 32/46 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 116 3535, fax. +48 22 847 00 82
  REGON: 00032606100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://info.ifpan.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MZ/NZU/724/2016 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego azotu, w okresie nie dłuższym niż 24 miesięcy w partiach po ok. 5.500 kg. Zapotrzebowanie zamawiający określa na ok. 1.250.000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241180003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ifpan.edu.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach