Przetargi.pl
Dostawa książek i książek mówionych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 9/15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 825-75-89 , fax. 22 825-75-89
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Marszałkowska 9/15 9/15
  00-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 825-75-89, fax. 22 825-75-89
  REGON: 00028436800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/przetargi.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek i książek mówionych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i książek mówionych: Część 1- dostawa książek według załączonego wykazu pn. Wykaz książek - Załącznika do Formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje 834 tytuły książek, w tym 1860 egzemplarzy, dostępnych na rynku wydawniczym i księgarskim, z zakresu literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, nowych i wznowionych wydawanych w latach 2013 -2016, przeznaczonych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w języku polskim. Część 2- dostawa książek mówionych według załączonego wykazu pn. Wykaz książek mówionych- Załącznika do Formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje 45 tytułów książek, w tym 56 egzemplarzy, dostępne na rynku wydawniczym i księgarskim, z zakresu literatury pięknej, naukowej, popularno-naukowej, nowych i wznowionych wydawanych w latach 2013 -2016, przeznaczonych dla osób dorosłych, w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kompletność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach