Przetargi.pl
Usługi utrzymania w sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6611000, 6611435, 6611441 , fax. 22 6611471
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3/5 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6611000, 6611435, 6611441, fax. 22 6611471
  REGON: 01572593500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpips.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania w sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług utrzymania w sprawności instalacji i systemów znajdujących się w serwerowni Zamawiającego, tj. 1) instalacji elektrycznej; 2) systemu zasilania gwarantowanego; 3) instalacji wentylacji; 4) systemu klimatyzacji; 5) systemu kontroli dostępu (KD); 6) systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN); 7) systemu telewizji przemysłowej; 8) systemu zarządzania budynkiem (BMS); 9) systemu gaszenia gazem (SUG); 10) systemu wczesnego ostrzegania pożaru - Vesda; 11) instalacji sieci strukturalnej. Usługi utrzymania w sprawności obejmują: przeglądy i konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrpips.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach