Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów

Urząd Gminy Ceranów ogłasza przetarg

 • Adres: 08-322 Ceranów, Ceranów 140
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7870779 , fax. 025 7870779
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ceranów
  Ceranów 140 140
  08-322 Ceranów, woj. mazowieckie
  tel. 025 7870779, fax. 025 7870779
  REGON: 00053640400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceranow.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid 337 i 338 na terenie gminy Ceranów. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektowany odcinek będzie miał długość 800 mb. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 10 - przedmiar robót i kosztorys ofertowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp tj. - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe zamawiającego 5. Nr konta depozytowego Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Ceranów Nr 90922100000018487220000030 Wpisując w treści dokumentu bankowego Wadium - przetarg nieograniczony na realizację zadania : Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów. OR.271.2.2016

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceranow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach