Przetargi.pl
Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego sieci logicznej i instalacji elektrycznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 oraz Chałubińskiego 4/6

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 71 50 , fax. 22 273 89 22
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4 2/4
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 71 50, fax. 22 273 89 22
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego sieci logicznej i instalacji elektrycznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 oraz Chałubińskiego 4/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego sieci logicznej i instalacji elektrycznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 oraz Chałubińskiego 4/6. Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) modernizacji infrastruktury sieciowej okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi w budynku przy ulicy Wspólnej 2/4 oraz wykonanie modernizacji infrastruktury sieciowej okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej oraz robót budowlanych w budynku przy ulicy Wspólnej 2/4, 2) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) modernizacji infrastruktury sieciowej okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Chałubińskiego 4/6, oraz wykonanie modernizacji infrastruktury sieciowej okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Chałubińskiego 4/6, 3) rozbudowę okablowania strukturalnego o kolejne punkty elektryczno-logiczne (PEL) w budynku przy ulicy Wspólnej 2/4 oraz rozbudowę okablowania strukturalnego o kolejne punkty logiczne w budynku przy ulicy Chałubińskiego 4/6 realizowaną na podstawie okresowych, pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,. z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, BGK I oddział Warszawa nr 95 1130 1017 0020 0846 9720 0004, z adnotacją wadium - numer sprawy BDG-V-281-39-KB/13. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b. kwotę gwarancji, c. termin ważności gwarancji w formule od dnia - do dnia, d. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane). 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w Rozdziale 5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15.Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach