Przetargi.pl
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN - MONTAŻ POMPOWNI

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-405 Troszyn, ul. Polna 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 767 10 40
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie
  ul. Polna 15 15
  07-405 Troszyn, woj. mazowieckie
  tel. 029 767 10 40
  REGON: 55045101800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN - MONTAŻ POMPOWNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn -montaż pompowni 1. Stan istniejący: Istniejące uzbrojenie: sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, linie energetyczne, 2. Szczegółowe rozwiązania techniczne: W związku z występującymi awariami w istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej, (notoryczne zaleganie ścieków w istniejących studzienkach zbiorczych zaworu opróżniającego) zaprojektowano przebudowę systemu odprowadzania ścieków z podciśnieniowego na tłoczny. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz wizji lokalnej w terenie zaprojektowano pompownie ścieków z wykorzystaniem istniejących studni zaworów opróżniających. Powyższe realizuje się poprzez budowę: pompownia ścieków 9,0kpl; szafa sterująca 9,0kpl; przepust kablowy 87,0mb; przewód wentylacyjny 87,0mb; wywiewka wentylacyjna 9,0kpl; W ramach realizacji zadania, wykorzystać należy istniejące studnie zbiorcze, montującw dnie studni wkładkę denną z żywic poliestrowych, wymieniając pierścienie odciążające oraz istniejące włazy żeliwne na włazy o śr. 800mm. Należy wykonać kanał wentylacyjny zakończony wywiewką oraz ułożyć przepust kablowy łączący pompownie z projektowanymi szafami sterującymi według załączonych rysunków. Po wykonaniu zbiorników oraz zamontowaniu szaf sterujących należy zamontować pompy według załączonych rysunków oraz poniższego wykazu. Opis techniczny pompowni Zakres pracy pomp: Pompownia Pompy Moc silnika Zakres pracy P1 NP3102.160.SH 255 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5 m P2 NP3102.160.SH 256 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5 m P3 NP3102.160.SH 257 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5 m P4 NP3102.160.SH 258 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5 m P5 NP3085.160.SH 255 2,4 kW Q = 1,5 - 18,7 l s H = 22,6 -5 P6 NP3085.160.SH 255 2,4 kW Q = 1,5 - 18,7 l s H = 22,6 -5 P7 NP3102.160.SH 259 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5 m P8 NP3085.160.SH 255 2,4 kW Q = 1,5 - 18,7 l s H = 22,6 -5 P9 NP3102.160.SH 259 4,2 kW Q = 1,7 - 27 l s H = 30 -5m Wymagania techniczne pomp Zatapialna pompa wirowa odśrodkowa przeznaczona do ścieków, wyposażona w układ hydrauliczny typu N-adaptive. Układ hydrauliczny typu N-adaptive składa sięz wirnika dwułopatkowego, półotwartego współpracującego z pierścieniem wlotowym wyposażonym w wyżłobienie spiralne do usuwania zanieczyszczeń stałych. Wirnik z funkcją unoszenia osiowego w przypadku dostania się do pompy dużych zanieczyszczeń stałych. Pompa opuszczana na stopę sprzęgającą po dwóch prowadnicach rurowych o średnicy 2.Pompa wyposażona w silnik w klasie izolacji stojana H(1800C). Pompa wyposażona w podwójne uszczelnienia mechaniczne pracujące niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienia produkowane przez producenta pomp, wykonane z węglika wolframu lub innego materiału o gęstości nie mniejszej niż 14 g cm3, sztywności 600 GPa i odporności na zginanie 2600 MPa. Pompy wyposażone w system ochrony uszczelnień,w formie odrzutnika spiralnego, usuwający części mineralne z gniazda uszczelnienia. Woluta pompy przystosowana do montażu samoczynnego, hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Systemy czyszczące pompowni Z uwagi na znaczne ilości piasku i części flotujący w ściekach w celu poniesienia pewności eksploatacyjnej pompowni, ograniczenia kosztów obsługi oraz wyeliminowania uciążliwości pompowni dla otoczenia, w każdej pompowni przewidziano instalację następujących urządzeń do usuwania części pływających i osadów, Samoczynny hydrodynamiczny zawór płuczący Samoczynny hydrodynamiczny zawór płuczący powodujący wymieszanie zawartości zbiornika na początku każdego cyklu pompowania i zamykający się po określonym czasie. Zawór montowany bezpośrednio do woluty pompy, działający samoczynnie bez konieczności stosowania dodatkowych mediów, źródła energii lub układu sterowania. Wkładka denna typu TOPs Wyprofilowana wkładka denna dostarczana przez producenta pomp. Kształt wkładki stożkowy, zapewniający minimalizację objętości martwej i powierzchni dna pompowni oraz powodujący powstawanie przepływu turbulentnego powodującego podrywanie z dna części sedymentujących. Wkładka wykonana z żywic poliestrowych o gładkiej powierzchni. Stopy sprzęgające przystosowane do zamontowania na powierzchni skośnej dna TOP. System usuwania kożucha typu APF Elektroniczny moduł montowany w szafie sterowniczej pozwalający na okresowe odpompowanie ścieków aż do momentu zassania powietrza. Moduł posiada zdolność adaptacji do postępujących zmian w pompie (np. postępujące zużycie wirnika). Urządzenie przystosowane do obsługi dwóch pomp. Moduł dostarczany przez producenta pomp. Układ sterowania Specyfikacja sterownicy do pompowni sieciowych P1, P2 Sterownica przeznaczona do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych o rozruchu bezpośrednim. Obudowa o stopniu IP66, z laminatu poliestrowego lub blacha stalowa wyposażona w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany jest sterownik z panelem operatorskim, przełącznik główny oraz gniazdo serwisowe oraz ogrzewanie. Sterowanie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za pomocą sygnalizatorów poziomu typu NF5. Celem pełnej kompatybilności sterownika z pompami, sterownik powinien pochodzić od tego samego dostawcy co pompy. Wyposażenie sterownicy: Niezależne od sterownika dodatkowe przyciski ręcznego sterowania pompą (niezależna kontrola pompy w przypadku awarii sterownika), Wyłącznik zasilania 3x400 V - przełącznik agregat - sieć, Gniazdo do podłączenia agregatu, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp, Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C układów sterowania Pomiar prądu obciążenia (funkcja realizowana przez sterownik) Kontrola symetrii zasilania, Wyłącznik różnicowo-prądowy Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu, Przełącznik rodzaju sterowania R - A Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, Gniazdo serwisowe 230V 6A, Grzałka z termostatem, Licznik godzin pracy funkcja realizowana przez sterownik, Licznik liczby załączeń unkcja realizowana przez sterownik, Sygnalizator optyczny System powiadamiania o stanie pompowni w oparciu o moduł GPRS Praca pompowni powiązana i kontrolowana przez z systemem sterowania oczyszczalni. W celu kontroli ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez pompy sterowania oczyszczalni będzie kontrolowała ilością jednocześnie pracujących pompowni i czasem ich pracy. Sterownica zamocowana na betonowym fundamencie bądź fundamencie z tworzyw sztucznych. System automatyki pompowni musi zawierać układ APF do automatycznego, okresowego odpompowywania cieczy z pompowni do osiągnięcia możliwie najniższego poziomu ścieków, tzn. aż do poziomu gdy już powietrze będzie wciągane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych tłuszczy i części pływających. System musi pozwalać na regulację częstotliwości odpompowywania. W celu poprawnej współpracy z pompami system powinien pochodzić od tego samego dostawcy co pompy. Wymagania odnośnie zastosowanego sterownika: Funkcje sterownika: 1) Pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej. 2) Kontrola pracy pomp: naprzemienna praca, możliwość ograniczenia ilości załączeń pompy, opóźnienie załączenia włączenia, możliwość określenia maksymalnego czas pracy. 3) Awaryjne wyłączenie pomp w przypadku za dużego prądu w trakcie pracy 4) Pomiar prądu uzwojenia pompy z możliwością ustawienia alarmów za wysokiego lub za niskiego prądu pracy 5) Kalkulacja wydatku pompy (l s) na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej 6) Zapisywanie w pomięci poszczególnych danych o pracy pompowni takich jak: czas pracy pomp, liczba startów, wygenerowanych alarmów o stanach ścieków w pompowni. Opis techniczny sterownic i systemu SCADA Dostawca powinien dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego dla sterownika PLC i panelu operatorskiego oraz dostarczanego systemu SCADA. Wykonawca pompowni powinien dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym standardem wymienionym w projekcie Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn - montaż pompowni. Układ sterowania należy oprzeć o sterownik PLC (np. MT-101,Unitronicspowszechny na rynku i dostępny u wielu sprzedawców)z odpowiednia liczba wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232 -485 z protokołem MODBUS oraz zapewnić buforowe zasilanie ww urządzeń. Sterownik powinien posiadać obustronną komunikację ze stacją dyspozytorską w standardzie GPRS oraz możliwości zdalnego blokowania pompowni na podstawie sygnały otrzymanego od systemu SCADA. Dostarczany układ sterowania pompowni musi zostać włączony do nowego, otwartego, systemu monitoringu pompowni - dostawa kompletnej stacji dyspozytorskiej wraz z oprogramowanie leży po stronie wykonawcy. Nowe oprogramowanie wizualizacyjne oparte powinno być na licencjonowanym, profesjonalnym oprogramowaniu SCADA dostępnym powszechnie na polskim rynku (licencja na dostarczone oprogramowanie MUSI być przekazana ZOR Troszyn) W ramach zadania włączenia do nowego systemu monitoringu oferent musi przewidzieć koszty związane z dostawą klucza licencyjnego SCADA i budową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Oferent musi dostarczyć system SCADA posiadający funkcjonalność zdalnego blokowania pompowni na podstawie liczby pracujących przepompowni w danej chwili oraz ilości ścieków jakie dopływają na oczyszczalnie. Nie dopuszcza się stosowania dedykowanych zamkniętych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych i rozbudowywanych tylko przez jedną firmę). Opis techniczny pompowni i pomp: w zbiornikach pompowni należy zamontować wyprofilowane dno - skos dna powinien wynosić 450 (dopuszczalna odchyłka + - 20) wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym (GPR), dostosowane do montażu stopy sprzęgającej pompy na skosie. Nie dopuszcza się wylewania skosów betonowych. pompa musi posiadać wirnik półotwarty dwułopatkowy, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszczania się, o podwyższonej odporności na zatykanie. Nie dopuszcza się stosowanie wirników rozdrabniających ani kanałowych. silnik elektryczny pompy z klasą izolacji min. H jedna z pomp musi być wyposażona w hydrodynamiczny zawór płuczący (nie dopuszcza się rozwiązań wymagających elektrycznych źródeł zasilania bądź sterowania) system automatyki pompowni musi zawierać układ do automatycznego, okresowego odpompowywania cieczy z pompowni do osiągnięcia możliwie najniższego poziomu ścieków, tzn. aż do poziomu, gdy już powietrze będzie wciągane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych tłuszczy i części pływających. System musi pozwalać na regulację częstotliwości odpompowywania. uszczelnienie pomp powinno być wykonane z węglika wolframu lub innego materiału o gęstości nie mniejszej niż 14g/cm3, sztywności min. 600GPa, odporności na zginanie min. 2600MPa. pompy powinny być wyposażone w system ochrony uszczelnienia w formie odrzutnika spiralnego, usuwający części mineralne z gniazda uszczelnieni. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlanych , wykonania na własny koszt wytyczenia trasy sieci ,oraz obsługi geodezyjnej, Wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach, przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej(DTR)przepompowni ścieków przedstawienia aprobat technicznych , certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane. przedstawienia protokółów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji, poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego i opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt ,swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt, zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane tj. posiadających certyfikat, Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od dokumentacji projektowej w wykonawstwie i technologii, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności : zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji, ewentualne zastosowanie nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty. Szczegółowy opis i zakres robót określają Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , Przedmiar robót, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść Wadium w wysokości 15.000,00zł (słownie piętnaście tysięcy złotych ) a) Wadium może być wniesione jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp,tj; pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109,poz.1158 oraz z 2002r Nr 25, poz 253,Nr 66,poz.596 i Nr 216, poz.1824) b) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie nr rachunku 80 8915 0003 0012 1880 2000 0010 z dopiskiem Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn- montaż pompowni Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew ( wniesienie ) środków na rachunek Zamawiającego. c) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15, 07-405 Troszyn a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. d) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymagana formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. e) Okoliczności i zasady zwrotu wadium , jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.troszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach