Przetargi.pl
Zakup samochodu 9 -cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na BUS-TAXI

Powiat Ostrołęcki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 764 28 15 , fax. 29 764 32 81
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrołęcki
  pl. gen. J. Bema 5 5
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 29 764 28 15, fax. 29 764 32 81
  REGON: 55066883500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrolecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu 9 -cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na BUS-TAXI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup samochodu 9 -cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na BUS-TAXI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatostrolecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach