Przetargi.pl
Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 i nr 6 w Ciechanowie do aktualnych wymagań p.poż.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 23 673 72 72 , fax. 0 23 673 72 72 wew. 31
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie
  ul. Jesionowa 27 27
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 0 23 673 72 72, fax. 0 23 673 72 72 wew. 31
  REGON: 13021458800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 i nr 6 w Ciechanowie do aktualnych wymagań p.poż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 i nr 2 - obudowanie dwóch klatek schodowych, zamykanie ich drzwiami ognioodpornymi wraz z instalacją oddymiania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zosipciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach