Przetargi.pl
nr 16/2016 na dostawę samochodu osobowego

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Nowa 40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6543541 , fax. 023 6544192
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
  ul. Nowa 40 40
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 023 6543541, fax. 023 6544192
  REGON: 00082284800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuwmlawa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  nr 16/2016 na dostawę samochodu osobowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  nr 16/2016, samochód osobowy do przewozu 5 osób nowy, rok produkcji 2016 r. - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zuwmlawa.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach