Przetargi.pl
DOSTAWA STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA BUDOWY, DZIAŁANIA I DIAGNOZOWANIA HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 83 78 65 , fax. 261 83 97 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA BUDOWY, DZIAŁANIA I DIAGNOZOWANIA HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska dydaktycznego do nauczania budowy, działania i diagnozowania hybrydowego układu napędowego pojazdów, umożliwiającego bezpieczne wykonywanie wysokonapięciowych (do 1000 V) pomiarów laboratoryjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowiska wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do nauczania budowy i działania hybrydowych zespołów napędowych (umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz realizację ćwiczeń laboratoryjnych) obejmującym między innymi: - elektroizolacyjne rękawice ochronne umożliwiające pracę przy napięciu przewyższającym 1000V, - miernik napięcia (tester) fazy i ciągłości obwodu wraz z wskaźnikiem kierunku wirowania pola elektrycznego o zakresie napięcia do 400V, - miernik (tester) rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, - zestaw przewodów połączeniowych i pomiarowych umożliwiających łączenie poszczególnych modułów stanowiska, - moduł treningowy stacji ładowania samochodów elektrycznych, - wózek (stelaż), na którym będą zamontowane wszystkie elementy stanowiska, - uchwyt do monitora kompatybilny ze stelażem stanowiska, - kontener biurowy (szafka) pozwalająca schować drobne elementy wyposażenia stanowiska, - system pomiarowy pozwalający rejestrować i analizować sygnały elektryczne rejestrowane na stanowisku oraz na rzeczywistym samochodzie, - komputer typu laptop; - monitor komputerowy o przekątnej ekranu 27. Ponadto w ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć elementy stanowiska pod wskazany przez zamawiającego adres (budynek, pomieszczenie), przeprowadzić montaż oraz sprawdzenie działania kompletnego stanowiska, a także przeprowadzić szkolenie dla minimum 4 osób z zakresu działania i obsługi stanowiska i jego wyposażenia dodatkowego. 2. Wykaz przedmiotu dostawy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Opis techniczny przedmiotu zamówienia będące załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach