Przetargi.pl
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego i GOSiR w Ożarowie Mazowieckim

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego i GOSiR w Ożarowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części 1 i 2, których zakres dostaw dotyczy: - Część 1 - jednego samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Wymagane przez Zamawiającego minimalne okresy gwarancji: - mechaniczna bez limitu kilometrów - 24 miesiące. - na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy. - na perforację blach - 12 lat. - Część 2 - jednego samochodu osobowego typu kombivan dla GOSiR w Ożarowie Mazowieckim. Wymagane przez Zamawiającego minimalne okresy gwarancji: - mechaniczna bez limitu kilometrów - 24 miesiące. - na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy. - na perforację blach - 8 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: - na część 1 - 2.500,00 zł - na część 2 - 1.500,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Coroczne przeglądy serwisowe zawarte w cenie samochodu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozarow-mazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach