Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH - nr postępowania 49/16

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH - nr postępowania 49/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa: Zadanie nr 1 dwóch sztuk pojazdów osobowych o podwyższonych parametrach przeznaczonych pod adaptacje na pojazd RD Video w specjalizowanej policyjnej wersji nieoznakowany wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych (okresowych) Zadanie nr 2 jednej sztuki pojazdu osobowego kombi-Van/MPV w specjalizowanej policyjnej wersji oznakowany wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych (okresowych) 3.1. Zamawiający planuje możliwość w ramach prawa opcji zakupienia dodatkowego pojazdu wraz ze świadczeniem usług przeglądów gwarancyjnych (okresowych):w zakresie Zadania nr 1 w ilości jednej sztuki tj. pojazdu osobowego o podwyższonych parametrach przeznaczonych pod adaptacje na pojazd RD Video w specjalizowanej policyjnej wersji nieoznakowany wraz z usługą przeglądów gwarancyjnych (okresowych). Cena pojazdu wraz z przeglądami gwarancyjnymi (okresowymi) zakupionego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena pojazdów i przeglądów gwarancyjnych (okresowych) zakupionych w zamówieniu podstawowym. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: dla Zadania nr 1 załącznik nr 1A, dla Zadania nr 2 załącznik nr 1B. 2.Wszystkie dostarczane pojazdy (w ramach poszczególnych zadań) będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej. 3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy pojazdów wraz z wyposażeniem określonym w SIWZ. b) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w pojeździe wyposażenia, a w szczególności: instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, instalacji antenowych, innego specjalistycznego sprzętu służbowego (np. terminal mobilny), c) udzielania konsultacji w zakresie napraw pojazdów, w tym porad technicznych związanych z ich eksploatacją i naprawą. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy: a) były fabrycznie nowe, b) pochodziły z bieżącego roku produkcji dla dostawy. c) były w pełni sprawne, d) były wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, e) posiadały wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy był wykonane zgodnie z: a) specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr: 1A, 1B. b)zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 6.Wykonawca w dniu dostawy pojazdów przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację dla każdego pojazdu sporządzoną w języku polskim zawierającą między innymi: a) książkę gwarancyjną, b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z: obsługą i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia, miejscami instalacji urządzeń łączności, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania (dotyczy zadań nr 1A i 1B). bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu, c) kartę pojazdu, d) książkę przeglądów serwisowych, e) wyciąg ze świadectwa homologacji lub certyfikat zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w certyfikacie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, f)dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późń. zm.). g) wykaz wyposażenia, h)katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym. 7.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczone pojazdy gwarancji bez limitu kilometrów odpowiednio: dla zadania nr 1: 1)na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - min.24 miesiące,: 2) na powłokę lakierniczą - min. 36 miesięcy (bez wyłączeń), 3) na perforację elementów nadwozia - min. 72 miesiące, 4) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie - min. 24 miesiące, liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu/pojazdów. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. dla zadania nr 2: 1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - min.24 miesiące,: 2) na powłokę lakierniczą - min. 36 miesięcy (bez wyłączeń), 3) na perforację elementów nadwozia - min. 72 miesiące, 4) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie - min. 24 miesiące, 5) na całość oznakowania pojazdu - min. 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu/pojazdów. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. 8.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 7 ppkt 1) będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów gwarancyjnych zakupionych w ramach niniejszego postępowania pojazdów. Zamawiający wymaga, aby przeglądy gwarancyjne wykonywane były: dla Zadania nr 1: w stacjach obsługi zlokalizowanych w granicach administracyjnych lub w maksymalnej odległości do 40 km od granic miast: Ostrołęka i Mława dla Zadania nr 2: w stacji obsługi zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Radom, posiadające wyposażenie pozwalające na wykonanie przeglądów technicznych zaoferowanej marki pojazdu bazowego. Weryfikacja odległości dokonywana będzie na podstawie strony internetowej: mapa.karto.pl/polska 9.Zamawiający wymaga aby dostarczane w ramach realizacji umowy pojazdy spełniały normy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. dla zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 10.Zamawiający będzie porównywał w fazie dokonywania modyfikacji pojazdu zgodność dokonywanych przez Wykonawcę modyfikacji z wymaganiami zawartymi Specyfikacji Technicznej Pojazdu. Termin realizacji zamówienia - do dnia 17.10.2016r. w przypadku zakupu pojazdu w ramach prawa opcji dla Zadania nr 1 termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2016r., o skorzystaniu z dodatkowego zakupu w ramach prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej do dnia 15.09.2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie Nr 1 - kwota wadium -2.900,00 zł Zadanie nr 2 - kwota wadium - 900,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto zamawiającego) Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a i 5 prawa zamówień publicznych. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach