Przetargi.pl
Dostawa samochodów osobowych

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61 61
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 01260578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych z segmentu C (część I) oraz 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego z segmentu D (część II) - rok produkcji 2016, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 2.Samochody muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. 3.Samochody musza posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdów. 4.Samochody muszą posiadać kierownicę usytułowaną po lewej stronie pojazdu. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 6.Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w salonie samochodowym, punkcie serwisowym Wykonawcy zlokalizowanym nie dalej niż w promieniu 100 kilometrów od siedziby Zamawiającego przy ulicy Żelaznej 61 lub w siedzibie Zamawiającego. 7.Wykonawca dostarczy fakturę zakupu najpóźniej w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: a) 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych) dla części I zamówienia, b) 2.500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) dla części II zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach