Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciścu.

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8641501 , fax. 033 8641780
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
  ul. Zielona 43 43
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 033 8641501, fax. 033 8641780
  REGON: 00055218800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciścu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciścu. 2.Roboty obejmują: -Roboty ziemne: wykopy pod plac zabaw, boisko do piłki siatkowej plażowej, chodnik oraz pod wymianę nawierzchni -Ułożenie drenażu pod placem zabaw, boiskiem do siatkówki plażowej oraz płyta boiska małego -Wykonanie placu zabaw dla dzieci -Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej (o wym. 9,0 m x 18,0 m wraz z pasami wokół boiska 2 m) -Wykonanie wymiany nawierzchni trawiastej boiska małego (1800 m2) na nową siewem, oraz w polach bramkowych boiska dużego (660 m2) na nową rolowaną -Wykonanie ogrodzenia wys. 4m wokół boiska dużego od strony północnej -Wykonanie piłkochwytu między boiskiem dużym a częścią z placem zabaw i boiskiem do siatkówki plażowej -Montaż wyposażenia sportowego boiska małego oraz boiska do piłki siatkowej plażowej -Montaż wyposażenia placu zabaw oraz ławek -Montaż wiat stadionowych 10-osobowych na boisku dużym -Dostawa i montaż ogrodzenia specjalnego z paneli demontowalnych 30 mb -Obsadzenie zielenią ogrodzenia boiska od strony południowej -Wykonanie odnowienia świetlicy: montaż grzejników c.o. (4 szt.), wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej i oświetlenia, wykonanie nowych gniazd elektrycznych (8 szt.), montaż nowych opraw oświetleniowych (20 szt.), wydzielenie pomieszczenia na poddaszu ścianką g-k od klatki schodowej, wykonanie posadzki gres (110 m2), obłożenie skosów poddasza płytami g-k (188 m2), malowanie sufitów oraz skosów poddasza (188 m2), wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (95,4 m2), docieplenie poddasza wełną mineralną (132 m2). WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISK MUSI MIEĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wegierska-gorka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach