Przetargi.pl
Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym w ramach projektu subregionalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 91 34 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 91 34, fax. 32 267 91 34
  REGON: 00051556490000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym w ramach projektu subregionalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, mające na celu zabezpieczenie i adaptację do celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym. Prace obejmują roboty budowlane przed podziemiami i wewnątrz nich oraz prace elektryczne wewnątrz i na wlotach do wyrobisk. Zakres realizacji inwestycji obejmuje : -przygotowanie placu budowy, -wygrodzenie i oznakowanie placu budowy (ogrodzenie tymczasowe, bramy tymczasowe), -uzbrojenie terenu budowy(instalacja sprężonego powietrza, instalacja elektryczna itp.), -wykonanie prac ziemnych przed wejściami do podziemi, -utwardzenie terenu przed wejściami do podziemi, -zabudowa tymczasowej obudowy górniczej (obudowa drewniana), -zabudowa ostatecznej, stalowej obudowy górniczej, -przybierka ociosów i stropu wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową obudowy górniczej, -kotwienie wyprzedzające i stabilizujące strop i ociosy wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową ostatecznej, stalowej obudowy górniczej, -iniekcja stabilizująca strop i ociosy wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową obudowy górniczej, -iniekcja uszczelniająca strop wyrobisk celem ograniczenia dopływów wód z powierzchni, -oczyszczenie powierzchni betonowych obudów wyrobisk (piaskowanie i zmycie pod ciśnieniem), -mycie powierzchni skalnych (mycie pod ciśnieniem), -pokrycie powierzchni z wykonana obudową górniczą warstwą torkretu mineralnego (torkretowanie metodą suchą), -wykonanie otworu wentylacyjnego w stropie wyrobisk celem zmniejszenia wilgotności i polepszenia warunków wentylacyjnych, -niwelacja spągu kompleksu wyrobisk wraz z zabudową pomostu ze stalowych krat pomostowych w rejonie przejścia przez uskok geologiczny, -odstawa urobku z niwelacji wyrobisk przed wloty do kompleksu, -wywiezienie urobku skalnego celem wykorzystania do niwelacji terenu budowlanego gminy, -wykonanie modernizacji obudowy trzech wejść do wyrobisk (montaż drzwi stalowych, reprofilacja istniejących portali betonowych, wykonanie murków oporowych i płyt posadzkowych w rejonie portali, montaż stalowych barierek zabezpieczających), -wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania, -porządkowanie placu budowy. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacje techniczne załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiary robót załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: 1.Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nie rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonanych robót. 2.Wymaga się prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem archeologicznym (pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót budowlanych będzie przedmiotem odrębnego zamówienia). Ponadto: Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa i elektroniczna) obrazującej postęp realizacji robót, która winna stanowić załącznik do przedstawianych Zamawiającemu faktur częściowych i faktury końcowej. W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 września 2010 r. o odpadach (tj. z 2010 Dz. U. Nr 185, poz 1243 ze zm.). Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452541003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do art.45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ) w wysokości: 100 000,00zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: ING Bank Śląski S.A O/Będzin nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087 z dopiskiem Wadium na zadanie: Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym w ramach projektu subregionalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 3.W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach