Przetargi.pl
Dostawa mięsa, drobiu i produktów wędliniarskich

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8178 441 , fax. 33 8179 793
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  ul. Plażowa 8 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  tel. 33 8178 441, fax. 33 8179 793
  REGON: 1427333569311Z
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczyrk.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, drobiu i produktów wędliniarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i produktów wędliniarskich w asortymencie i ilościach podanych w zestawieniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez okres 6 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczyrk.cos.pl oraz www.bip.cos.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach