Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym - projekt subregionalny Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 91 34 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 91 34, fax. 32 267 91 34
  REGON: 00051556490000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym - projekt subregionalny Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót budowlanych w obiekcie podziemi będzińskich. Zakres zadania Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod wzgórzem zamkowym obejmuje: - przygotowanie placu budowy, - wygrodzenie i oznakowanie placu budowy ogrodzenie tymczasowe, bramy tymczasowe, - uzbrojenie terenu budowy instalacja sprężonego powietrza, instalacja elektryczna itp., - wykonanie prac ziemnych przed wejściami do podziemi, - utwardzenie terenu przed wejściami do podziemi, - zabudowa tymczasowej obudowy górniczej obudowa drewniana, - zabudowa ostatecznej, stalowej obudowy górniczej, - przybierka ociosów i stropu wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową obudowy górniczej, - kotwienie wyprzedzające i stabilizujące strop i ociosy wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową ostatecznej, stalowej obudowy górniczej, - iniekcja stabilizująca strop i ociosy wyrobisk sukcesywnie za postępującą zabudową obudowy górniczej, - iniekcja uszczelniająca strop wyrobisk celem ograniczenia dopływów wód z powierzchni, - oczyszczenie powierzchni betonowych obudów wyrobisk piaskowanie i zmycie pod ciśnieniem, - mycie powierzchni skalnych mycie pod ciśnieniem - pokrycie powierzchni z wykonana obudową górniczą warstwą torkretu mineralnego torkretowanie metodą suchą, - wykonanie otworu wentylacyjnego w stropie wyrobisk celem zmniejszenia wilgotności i polepszenia warunków wentylacyjnych, - wykonanie okratowania oddzielającego część przeznaczoną na cele kulturalne od części pozostającej w formie rezerwatu dla nietoperzy, - niwelacja spągu kompleksu wyrobisk wraz z zabudową pomostu ze stalowych krat pomostowych w rejonie przejścia przez uskok geologiczny, - odstawa urobku z niwelacji wyrobisk przed wloty do kompleksu, - wywiezienie urobku skalnego celem wykorzystania do niwelacji terenu budowlanego gminy, - wykonanie modernizacji obudowy trzech wejść do wyrobisk montaż drzwi stalowych, reprofilacja istniejących portali betonowych, wykonanie murków oporowych i płyt posadzkowych w rejonie portali, montaż stalowych barierek zabezpieczających, - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania, - porządkowanie placu budowy. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do SIWZ. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. Osoba pełniąca nadzór archeologiczny będzie zobowiązana do: 1. uzyskania pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w trybie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 z późn.zm.). 2. ścisłej współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Miejskim w Będzinie oraz informowanie na piśmie o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji. 3. kontaktowania się z wykonawcą robót budowlanych w sprawie harmonogramu prowadzenia prac. 4. prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej i opisowej obrazującej postęp realizacji prac. Ponadto będzie zobowiązany do sporządzania sprawozdań z prowadzonego nadzoru. Niniejsze sprawozdania winny stanowić załącznik do przedstawianych Zamawiającemu faktur częściowych. W przypadku natrafienia na znalezisko archeologiczne konieczność wykonania badań archeologicznych będzie spoczywać na Zamawiającym. Wartość zamówienia obejmuje również koszty dojazdu do placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712471001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną