Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Bielsko - Biała

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 2582061 , fax. (032) 2586810, 2582743
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Sokolska 65 65
  40-087 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 2582061, fax. (032) 2586810, 2582743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Bielsko - Biała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Bielsko - Biała część nr 1: obiekt ciek Wapienicki w km 9+7+995 - 8+155 i w km 8+552 - 9+000 w m. Mazańcowice gm. Jasienica - 608 mb zakres robót obejmuje: odżwirowanie koryta, wykoszenie porostu na skarpach wraz z wycinką zakrzaczeń (wikliny), wykonanie narzutu kamiennego na skarpie oraz bruku z kamienia naturalnego, w stopie kosze siatkowo-kamienne część nr 2: obiekt ciek Jasienicki w km 4+535 - 6+300 i w km 8+615 - 9+715 w m. Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, gm.Jasienica - 2.865 mb zakres robót obejmuje: odżwirowanie koryta, wykoszenie porostu na skarpach wraz z wycinką zakrzaczeń (wikliny), wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego na skarpie i w stopie oraz kiszki faszynowej część nr 3: obiekt ciek Drożdżów w km 0+000 - 0+800 w m.Cisiec, gm.Węgierska Górka - 800 mb zakres robót obejmuje: wykoszenie, odmulenie i uzupełnienie narzutu kamiennego ciężkiego część nr 4: obiekt ciek Lesznianka w km 1+305 - 1+365 w m.Leszna, gm.Goleszów - 60 mb zakres robót obejmuje: wykonanie opaski z gabionów typu ciężkiego, powyżej budowle siatkowo-kamienne i narzut kamienny na skarpie i w dnie oraz uzupełnienie betonem elementów konstrukcyjnych stopnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach