Przetargi.pl
Dostawa osprzętu komputerowego - klawiatury, myszy optyczne, podkładki pod mysz

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3592048 , fax. 032 3592048
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3592048, fax. 032 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa osprzętu komputerowego - klawiatury, myszy optyczne, podkładki pod mysz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji osprzętu komputerowego - klawiatur, myszy optycznych oraz podkładek pod mysz (zwanych dalej artykułami). Zamówienie obejmuje dostarczanie artykułów do siedziby Zamawiającego (Magazyn Artykułów Różnych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice) wraz z rozładunkiem.
  2.Zamówienie realizowane będzie począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2011 r. (albo do wyczerpania określonego w opisie przedmiotu zamówienia asortymentu - w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej), wg bieżących potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie, partiami i na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie faksu lub w formie elektronicznej. Wymagany termin dostawy każdej partii artykułów - każdorazowo uzgodniony przez strony, nie dłuższy jednak niż 4 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
  3.Dostarczanie artykułów w ramach poszczególnych zamówień będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. W każdorazowym zamówieniu zostanie określony rodzaj i ilość zamawianych artykułów.
  4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302374106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/d/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach