Przetargi.pl
DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3784100 , fax. 034 3784202
 • Data zamieszczenia: 2012-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3784100, fax. 034 3784202
  REGON: 00000149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu Zamawiającemu. 4. Minimalne wymagania dla poszczególnych urządzeń zostały określone w siwz. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w siwz, w tym w projekcie umowy będącej jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302374106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach