Przetargi.pl
Dostawa zestawu próżniowego Vacuum dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

Politechnika Częstochowska ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3250415 , fax. 034 3250415
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3250415, fax. 034 3250415
  REGON: 00000164300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu próżniowego Vacuum dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu próżniowego Vacuum dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno być złożone w formie oryginału w kasie zamawiającego. Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winna być dołączona do oferty. Kasa mieści się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa i jest czynna w godzinach: 9.00 - 12.00. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota oznaczona w pkt. 1 musi być przelana na konto zamawiającego nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach