Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami do placówek oświatowych na terenie Gminy Włodowice w roku 2011

Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3153001 , fax. 034 3153031
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
  ul. Krakowska 26 26
  42-421 Włodowice, woj. śląskie
  tel. 034 3153001, fax. 034 3153031
  REGON: 15139874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami do placówek oświatowych na terenie Gminy Włodowice w roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi związane z dowozem dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami do niżej podanych placówek oświatowych na terenie Gminy Włodowice i odwozem do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy : Szkoła Podstawowa we Włodowicach, Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Zdowie, Gimnazjum we Włodowicach, Przedszkole we Włodowicach. Zakres zamówienia obejmuje: usługi przewozowe - dowozy uczniów do placówek oświatowych w Gminie Włodowice w roku 2011 w dni z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz.432 ze zm ). W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego, odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub innych przyczyn Wykonawca zostaje powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. Usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Dowóz uczniów do placówek oświatowych będzie się odbywał na podstawie harmonogramu , który zostanie opracowany przez Zamawiającego. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Odwożenie dzieci do miejsca zamieszkania będzie odbywało się w godzinach: od 12.30 do 16.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w godzinach dowozu i odwozu. Z chwilą ustalenia rozkładu zajęć lekcyjnych Zamawiający i Wykonawca ustalą obowiązujący harmonogram dowozu i odwozu. Wykaz kursów, miejscowości, ilość dzieci do odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. Wykonawca przy realizacji usług zobowiązany będzie do : stosowania taboru do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz jego oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania usług jak również do odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wlodowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach