Przetargi.pl
Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków na potrzeby Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 7285800 , fax. 0-32 7285803
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Powstańców 17 17
  40-039 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 7285800, fax. 0-32 7285803
  REGON: 27002386500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Rozwoju Regionalnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków na potrzeby Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków w trakcie szkoleń realizowanych przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na terenie miasta Katowice. Usługa dotyczy 16 edycji szkoleń, trwających 8 dni każde, w których każdorazowo będzie uczestniczyć 15 osób. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach