Przetargi.pl
Dostawa EKO - groszku oraz koksu w sezonie grzewczym 2011/2012

Gmina Łazy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6729326 , fax. 32 67 29 326
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łazy
  ul. Traugutta 15 15
  42-450 Łazy, woj. śląskie
  tel. 32 6729326, fax. 32 67 29 326
  REGON: 27625886500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa EKO - groszku oraz koksu w sezonie grzewczym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: - dostawy 20 ton EKO - groszku klasy 26/05/06 , o granulacj 8 ÷ 25mm, o wartości opałowej od 26000 kJ/kg potwierdzone atestem, - dostawy 65 ton koksu sucho gaszonego, grubego, o granulacji 30mm ÷ 80mm, o wartości opałowej od 27000 do 30000 kJ/kg, potwierdzone atestem, do obiektów Zamawiającego położonych na terenie Gminy Łazy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach